Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2023

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h30 ngày 04/5/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023

- Đánh giá xét chọn: tháng 7-10/2023: tháng 7-10/2023

- Công bố kết quả xét chọn: tháng 11/2023

- Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: dự kiến Quý I/2024 (theo kế hoạch cấp NSNN cho Quỹ năm 2024)

- Đầu mối hồ sơ: Phòng KHCN (liên hệ: Phạm Thị Ngọc Ánh - 0914859294, PGS. TS. Đào Thanh Toản - 0979379099

- Chi tiết xin xem tại trang Web: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nccb-trong-khoa-h...

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn