NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2021-CT-008TĐ DO TS THÁI THỊ KIM CHI LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày 22/12/2022 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Nghiên cứu đánh giá định lượng rủi ro thiên tai đối với hệ thống đường bộ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có xét đến tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan", mã số T2021-CT-008TĐ do TS Thái Thị Kim Chi làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã phân tích, xác định xác suất rủi ro thiên tai trong trường hợp hạn chế về dữ liệu ứng dụng các phương pháp mới như trí tuệ nhân tạo, lí thuyết các tập mờ; đề xuất phương pháp định lượng tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan đến hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam; Nâng cao khả năng dự báo rủi ro đối với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ góp phần tăng hiệu quả công tác quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu nói chung. Đề tài có 03 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí có uy tín, trong đó 01 bài đăng trên Tạp chí thuộc danh mục ESCI, 1 bài báo đăng trên các Tạp chí tiếng Anh của Trường ĐHGTVT, 01 Bài báo đăng tạp chí trong nước được HĐCDGSNN tính điểm CTKH.

Kết quả nghiên cứu dự kiến được ứng dụng tại các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng giao thông, đường bộ, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.