NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2020-KT-001 TĐ DO TS NGUYỄN THỊ HOÀI AN LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày 13/12/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm “Xây dựng quy trình quản lý rủi ro đảm bảo an toàn vận hành đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội”; mã số T2020-KT-001TĐ do TS Nguyễn Thị Hoài An làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã nghiên cứu và phân tích, nhận dạng các rủi ro trong vận hành đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, mục tiêu là tuyến Cát linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro đó, đảm bảo an toàn vận hành đoàn tàu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và Việt Nam. Đề tài có 02 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí có uy tín, trong đó 01 bài đăng trên Tạp chí thuộc danh mục Scopus, 01 bài báo được HĐCDGSNN tính điểm tối đa 0,75 trở lên.

Sản phẩm được các đơn vị có uy tín trong ngành xác nhận có khả năng ứng dụng và thương mại hoá.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Khá.