NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2021-KT-001TĐ DO PGS.TS NGUYỄN THANH CHƯƠNG LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông liên quan tới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt". Mã số: T2021-KT-001TĐ do PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã ứng dụng mô hình Generalized Ordered Logit Model để phân tích, lượng hóa vai trò của các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ nghiêm trọng của tai nạn xe buýt tại Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu tai nạn, đặc biệt tai nạn nghiêm trọng liên quan tới dịch vụ buýt.

Đề tài là nghiên cứu đầu tiên tập trung phân tích về yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của tai nạn liên quan tới xe buýt ở Việt Nam, sử dụng dữ liệu thống kê chi tiết (meta-data) về tai nạn của 05 năm liên tiếp. Đề tài đã tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của tai nạn liên quan tới xe buýt ở Hà Nội và đề xuất giải pháp trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng để giảm mức độ nghiêm trọng của tai nạn có liên quan tới xe buýt.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.