NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2020-CT-011TĐ DO TS TRẦN ANH TUẤN LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày 29/04/2022 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Phân tích ảnh hưởng tương hỗ đặc tính mỏi và đàn nhớt của bê tông nhựa đến ứng xử của mặt cầu bê tông nhựa- bản thép" Mã số: T2020-CT-011TĐ do TS. Trần Anh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã đề xuất mô hình thí nghiệm nhằm phân tích cục bộ ứng xử của kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa dưới tác dụng của tải trọng lặp, mô phỏng ảnh hưởng của nhiệt độ, mất mát dính bám đến ứng xử mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa; phân tích ảnh hưởng tương hỗ đặc tính mỏi và đàn nhớt của bê tông nhựa đến ứng xử của mặt cầu bê tông nhựa-bản thép; đề xuất ra mô hình phân tích ứng xử lớp phủ bê tông nhựa trên bản thép; đánh giá được ảnh hưởng của tải trọng mỏi, nhiệt độ, mất mát dính bám giữa lớp phủ bê tông nhựa- bản thép đến ứng xử của mặt cầu bê tông nhựa- bản thép.

Kết quả nghiên cứu của đề tài thông qua các bài báo, công trình được công bố liên quan có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ lĩnh vực nghiên cứu lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng và trong công tác giảng dạy các môn học có liên quan trong Nhà trường.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn