MỘT SỐ VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ KHCN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MỘT SỐ VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ KHCN CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Tải file văn bản

1

08/2017/TT-BKHCN

26/06/2017

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

08/2017/TT-BKHCN và Phụ lục

2

03/2017/TT-BKHCN

3/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệcấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

03/2017/TT-BKHCN

3

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

30/12/2015

Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

4

04/2015/TT-BKHCN

11/3/2015

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

04/2015/TT-BKHCN và Phụ lục

5

37/2014/TT-BKHCN

12/12/2014

Thông tư về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

37/2014/TT-BKHCN

6

12/2014/TT-BKHCN

30/5/2014

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

12/2014/TT-BKHCN và Phụ lục

7

11/2014/TT-BKHCN

30/5/2014

Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

11/2014/TT-BKHCN và Phụ lục

8

09/2014/TT-BKHCN

27/5/2014

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

09/2014/TT-BKHCN

9

07/2014/TT-BKHCN

26/5/2014

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

07/2014/TT-BKHCN và Phụ lục

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn