MỘT SỐ VẢN BẢN QUẢN LÝ VỀ KHCN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

MỘT SỐ VẢN BẢN QUẢN LÝ VỀ KHCN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Tải file văn bản

 

1

26/2021/TT-BGDĐT

 17/09/2021

Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

26/2021/TT-BGDĐT

 

2

45/2020/TT-BGDĐT

 11/11/2020

Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

45/2020/TT-BGDĐT

 

3

09/2018/TT-BGDĐT

30/03/2018

Thông tư Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/2018/TT-BGDĐT

 

4

11/2016/TT-BGDĐT

11/4/2016

Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/2016/TT-BGDĐT

 

5

5830/QĐ-BGDĐT

27/11/2015

Quyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5830/QĐ-BGDĐT

 

6

56/2012/TT-BGDĐT

25/12/2012

Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

56/2012/TT-BGDĐT và Phụ lục

 

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn