NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM MÃ SỐ T2020-CT-002TĐ DO TS DOÃN THỊ NỘI LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI TRỌNG ĐIỂM 2020-2021

Ngày 08/12/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Nghiên cứu sử dụng Viễn thám và GIS để tính lũ thiết kế cho một số công trình thoát nước nhỏ khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam ". Mã số: T2020-CT-002TĐ do TS Doãn Thị Nội làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã tổng quan các vấn đề mưa lũ, GIS và tổng kết những khó khăn mà công trình thoát nước nhỏ ở vùng núi thường gặp (Sơn La và Hòa Bình), từ đó đề xuất hướng nghiên cứu sử dụng GIS và Viễn thám (Mưa vệ tinh và các bản đồ số hóa các điều kiện mặt đệm) để tính lũ thiết kế cho công trình giao thông. Đề tài có 03 bài báo được đăng ở các tạp chí 01 bài đăng ở Lecture Notes in Civil Engineering (Thuộc danh mục Scopus); 01 Bài báo viết đăng trong tạp chí 3 trường (Science Journal of Transportation); 01 Bài báo viết cho Tạp chí  Asian Journal of Water, Enviroment and Pollution (Thuộc danh mục Scopus).

Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu lựa chọn nguồn dữ liệu mưa vệ tinh bổ sung cho những vị trí xa trạm đo, những vùng khó khăn như biên giới …. Kết quả của đề tài có thể là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc đào tạo đại học, sau đại học, nâng cao trình độ kỹ sư giao thông; Xác lập cơ sở khoa học, góp phần vào quá trình đồng bộ hóa tiêu chuẩn tính toán lũ cho công trình giao thông theo tiêu chuẩn Mỹ và số hóa dữ liệu giao thông.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn