Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2020-CT-007TĐ do TS.Nguyễn Thị Cẩm Nhung làm chủ nhiệm đề tài

Ngày 30/06/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm "Đánh giá ảnh hưởng khi thi công tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội đến rung động đất nền và các công trình lân cận". Mã số: T2020-CT-007TĐ do TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài đã đưa ra nghiên cứu chi tiết về rung động đất nền và ảnh hưởng của rung động đất nền đến các công trình lân cận. Từ các nghiên cứu về lý thuyết kết hợp với đo đạc thực nghiệm hiện trường, đề tài đã đề xuất, đánh giá được mức độ rung cho phép đối với các thiết bị thi công khi thi công gần các công trình khác; đưa ra phạm vi ảnh hưởng của rung động đất nền từ đó có biện pháp phù hợp để thi công. Đề tài có 04 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí có uy tín, trong đó có 01 bài báo đăng trên Tạp chí tiếng Anh của trường đại học GTVT, 01 bài đăng trên Tạp chí thuộc danh mục ESCI, 01 bài trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam và 01 bài đăng trên Tạp chí GTVT đồng thời đào tạo 1 học viên bảo vệ thành công luận văn theo hướng nghiên cứu của đề tài.

Các kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa lớn trong việc nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thi công đến rung động đất nền và các công trình lân cận là vô cũng cần thiết để đánh giá mức độ ảnh hưởng và có biện pháp phòng tránh, khắc phục những sự cố đáng tiếc xảy ra. Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo tốt, có thể sử dụng cho công tác nghiên cứu, giảng dạy trong trường đại học, có thể được áp dụng trong thiết kế, đánh giá nhanh các công trình lân cận có bị ảnh hưởng do các thiết bị thi công tuyến đường sắt gây ra.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.