Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2019-CT-01TĐ - ThS.NCS Trần Anh Dũng

Ngày 13/01/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu cấp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm " Nghiên cứu tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị Việt Nam " Mã số: T2019-CT-01TĐ do ThS.NCS Trần Anh Dũng làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài hoàn thành đúng hạn theo thuyết minh được duyệt.

Đề tài đã xây dựng mô hình động lực học tương hỗ giữa đoàn tàu và kết cấu đường của đường sắt đô thị với 35 bậc tự do của toa xe và 4 bậc tự do đối với kết cấu đường. Ứng dụng mô hình mô phỏng 3D động lực học đoàn tàu và kết cấu đường đường sắt đô thị bằng phần mềm SIMPACK trong một chỉnh thể thống nhất để xác định tải trọng động, kết quả được sử dụng để tính toán hệ số tải trọng động phù hợp với kết quả đo thực nghiệm.

Đề tài đã nghiên cứu thực nghiệm hiện trường đề xuất công thức thực nghiệm tính hệ số tải trọng động của đường sắt đô thị ở Việt Nam với giá trị phù hợp với kết quả tính toán bằng phương pháp mô phỏng. Kết quả này là cơ sở để xác định tải trọng động trong quá trình tính toán kết cấu tầng trên đường sắt đô thị.

Sử dụng phương pháp tổn thương tích lũy trong tính toán tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực đường sắt đô thị.

Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng xác định tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực đường sắt đô thị. Thí nghiệm được thực hiện với trường hợp một cấp gia tải và ba cấp gia tải, kết quả thí nghiệm phù hợp với lý thuyết tính toán.

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra, xuất bản được 02 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS, 01 bài báo được HĐCDGSNN tính điểm tối đa 0,75 trở lên, 01 bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc gia và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công chuyên đề Tiến sỹ.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy, giúp sinh viên và học viên cao học nghành đường sắt có cơ sở lý luận và quan điểm về tuổi thọ mỏi đối với đường sắt đô thị. Ngoài ra nghiên cứu tuổi thọ mỏi cho tà vẹt bê tông dự ứng lực để đánh giá đặc tính sử dụng và dự báo tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông để cải thiện các tiêu chuẩn bảo trì và kiểm tra đường ray, thiết lập một mạng lưới theo dõi, kiểm tra, thay thế tình trạng đường thích hợp trong thực tế.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • NGHIÊN CỨU ĐỊNH DANH MỘT SỐ THỂ LOẠI ÂM NHẠC VỚI MẠNG NƠ RON SÂU
    09h30 ngày 06/02/2023
    Nội dung: - Phân lớp thể loại âm nhạc và một số mô hình phân lớp được sử dụng - Dữ liệu thử nghiệm - Mô hình và kết quả thử nghiệm
    Người báo cáo: Đào Thị Lệ Thủy
    Địa điểm: Phòng 310 - A9