Nghiệm thu đề tài cấp Trường trọng điểm mã số T2019-CT-01TĐ - ThS.NCS Trần Anh Dũng

Ngày 13/01/2021 Trường đại học Giao thông vận tải đã tổ chức nghiệm thu cấp đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trọng điểm " Nghiên cứu tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị Việt Nam " Mã số: T2019-CT-01TĐ do ThS.NCS Trần Anh Dũng làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài hoàn thành đúng hạn theo thuyết minh được duyệt.

Đề tài đã xây dựng mô hình động lực học tương hỗ giữa đoàn tàu và kết cấu đường của đường sắt đô thị với 35 bậc tự do của toa xe và 4 bậc tự do đối với kết cấu đường. Ứng dụng mô hình mô phỏng 3D động lực học đoàn tàu và kết cấu đường đường sắt đô thị bằng phần mềm SIMPACK trong một chỉnh thể thống nhất để xác định tải trọng động, kết quả được sử dụng để tính toán hệ số tải trọng động phù hợp với kết quả đo thực nghiệm.

Đề tài đã nghiên cứu thực nghiệm hiện trường đề xuất công thức thực nghiệm tính hệ số tải trọng động của đường sắt đô thị ở Việt Nam với giá trị phù hợp với kết quả tính toán bằng phương pháp mô phỏng. Kết quả này là cơ sở để xác định tải trọng động trong quá trình tính toán kết cấu tầng trên đường sắt đô thị.

Sử dụng phương pháp tổn thương tích lũy trong tính toán tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực đường sắt đô thị.

Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng xác định tuổi thọ mỏi đối với tà vẹt bê tông dự ứng lực đường sắt đô thị. Thí nghiệm được thực hiện với trường hợp một cấp gia tải và ba cấp gia tải, kết quả thí nghiệm phù hợp với lý thuyết tính toán.

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành được nội dung và mục tiêu nghiên cứu đề ra, xuất bản được 02 bài báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS, 01 bài báo được HĐCDGSNN tính điểm tối đa 0,75 trở lên, 01 bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc gia và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công chuyên đề Tiến sỹ.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy, giúp sinh viên và học viên cao học nghành đường sắt có cơ sở lý luận và quan điểm về tuổi thọ mỏi đối với đường sắt đô thị. Ngoài ra nghiên cứu tuổi thọ mỏi cho tà vẹt bê tông dự ứng lực để đánh giá đặc tính sử dụng và dự báo tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông để cải thiện các tiêu chuẩn bảo trì và kiểm tra đường ray, thiết lập một mạng lưới theo dõi, kiểm tra, thay thế tình trạng đường thích hợp trong thực tế.

Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đánh giá đề tài đạt loại Tốt.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Hội thảo tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  09:00 ngày 07-06-2021
  Nội dung: Báo cáo Hội thảo Bộ môn
  Người báo cáo: Nguyễn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:30 ngày 07-06-2021
  Nội dung: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN XÂY DỰNG
  Người báo cáo: Trần Minh Ngọc
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản
  14:00 ngày 07-06-2021
  Nội dung: Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Khoa học Cơ bản
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Mai
  Địa điểm: VPK KHCB
 • Seminar giải pháp tổ chức thi vấn đáp môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội đảm bảo an toàn, công bằng và đánh giá chính xác năng lực sinh viên. Phần I: Giám sát quá trình làm bài của sinh viên và Cấu trúc đề thi.
  08:30 ngày 09-06-2021
  Nội dung: Giải pháp tổ chức thi vấn đáp môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật trực tuyến - Phần I: Giám sát quá trình sinh viên làm bài và cấu trúc đề thi.
  Người báo cáo: Ngô Đức Chinh
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Seminar giải pháp tổ chức thi vấn đáp môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội đảm bảo an toàn, công bằng và đánh giá chính xác năng lực sinh viên. Phần II: Các câu hỏi thi và kiến thức nền tảng.
  09:30 ngày 09-06-2021
  Nội dung: Giải pháp tổ chức thi vấn đáp môn Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật trực tuyến - Phần II: Các câu hỏi thi và kiến thức nền tảng.
  Người báo cáo: Hoàng Thị Tuyết
  Địa điểm: Trực tuyến
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ lí thuyết
  09:30 ngày 10-06-2021
  Nội dung: Rà soát chương trình đào tạo theo NĐ 99
  Người báo cáo: Phạm Minh Phúc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK
  09:30 ngày 10-06-2021
  Nội dung: Sử dụng thuật toán mô phỏng luyện kim để giải quyết bài toán quy hoạch và sử dụng đất
  Người báo cáo: Nguyễn Minh Hoàng Sơn
  Địa điểm: các địa điểm cụ thể xem ở mục ghi chú
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK, online
  10:30 ngày 10-06-2021
  Nội dung: Mô hình xác định hàm lợi ích gián tiếp và hàm cầu Marshall
  Người báo cáo: Phí Thị Vân Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ lí thuyết và online
  08:30 ngày 12-06-2021
  Nội dung: Việc giảng dạy trực tuyến và đánh giá học phần Cơ lý thuyết theo hình thức tự luận online
  Người báo cáo: Phạm Minh Phúc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:00 ngày 14-06-2021
  Nội dung: Báo cáo đề cương hướng dẫn đồ án TN theo công nghệ BIM
  Người báo cáo: Nguyễn Đắc Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK, online
  16:26 ngày 17-06-2021
  Nội dung: Mô hình xác định hàm chi tiêu và hàm cầu Hicks
  Người báo cáo: Phí Thị Vân Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn