Giải thưởng NCKH SV cấp bộ năm 2018

STT

Năm

Họ tên sinh viên

Giải

GVHD

Tên đề tài

1

2018

Chu Long Hải
Vũ Phan Linh
Nguyễn Đức Trung    

Ba

PGS.TS.Nguyễn Thanh Sang

Research on effect of GBFS content in replacement of cement in ternary binder on durability of sand concrete.Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ lò cao khi thay thế xi măng trong chất kết dính ba thành phần đến độ bền của bê tông cát. (Báo cáo bằng tiếng Anh)

2

2018

Nguyễn Đình Trường

Ba

TS. Ngô Thanh Bình

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống INS trong điều khiển cân bằng tự động

3

2018

Lê Ngọc Đức

Ninh Đức Hoàng

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Hằng

Ba

TS. Nguyễn Thị Hồng Mai

Xây dựng mô hình vận tải đa phương thức cho hàng xuất nhập khẩu hành lang vận tải chính ở khu vực Miền Bắc

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn