Chương trình phiên Toàn thể Hội nghị KHCN lần thứ XXI ngày 13/11/2018 (dự kiến)

CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến)

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ XXI

Phiên toàn thể, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

8h            Đón tiếp đại biu, phát tài liệu

                Tham quan gii thiu thành tựu, sn phm KHCN giai đoạn 2015-2018

8h30        Văn ngh chào mng

9h            Khai mc, gii thiu đại biu

9h10        Phóng s v hoạt động và thành tựu KHCN của trường giai đoạn 2015-2018

9h20        Báo cáo tng kết hot động KHCN của Trường giai đoạn 2015 2018 

9h30        Phát biu ca Hiu trưởng

                Phát biu ca lãnh đạo cp trên và các đại biu tham d

9h45        Các báo cáo tổng quan về:

                Tng quan v d án đường st tc độ cao trên trc Bc-Nam

                Xây dng công trình đáp ng yêu cu phát trin bn vng

                Tng quan v ngành Logistics Vit Nam hin trng và tm nhìn phát trin

                Nhng vn đề cn quan tâm trong xây dng và qun lý h thng đường ô tô cao tc Vit Nam

11h          Công b và trao quyết định khen thưởng cho các đơn v và cá nhân có thành tích cao

                trong  hot  động KHCN giai đon 2015 2018

11h15      Bế mc

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn