Thông báo nhận bài gửi đăng số 65 (tháng 8/2018)
Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 65 (tháng 8/2018).
 

Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường, sử dụng email @utc.edu.vn) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.
 

Thể lệ gửi bài từ số 62, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...

Trân trọng,
 

Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT
 
 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn