Thông báo tiếp tục nhận bài gửi đăng số 60 (10/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 60 (tháng 10/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 (năm 2017).

Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.

Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...

Số trang tối đa của 1 bài báo theo định dạng hiện tại là 8 trang.

Trân trọng,

Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn