Danh sách Hội đồng biên tập Tạp chí Science Journal of TransportationBOARD OF EDITORS - IN-CHIEF

Prof. V. D.Sc. Silyanov; Prof.V. Dr. WanmingZhai; Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Vinh

EDITORIAL COUNCIL

MADI’s Editorial

SWJTU’s Editorial

UTC’s Editorial

Prof. Dr.Sc. N.Baurova

Prof. Dr. Zhao Yong

Assoc.Prof. Dr.Nguyen Van Vinh

Prof. Dr.Sc. A. Buslaev

Prof. Dr. Zhai Wanming

Assoc.Prof. Dr.Tran Dac Su

Assoc. Prof. Dr.A. Chubukov

Prof. Dr. Qiu Yanjun

Assoc.Prof. Dr.Nguyen Duy Viet

Prof. Dr.Sc. I. Demyanushko

Prof. Dr. Li Qiao

Assoc.Prof. Dr.Nguyen Ngoc Long

Prof. Dr.Sc. D. Yefimenko

Prof. Dr. Gao Shibin

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Hung

Prof. Dr.Sc. A. Ivakhnemko

Prof. Dr. Peng Qiyuan

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Van Long

Prof. Dr.Sc. A. Ivanov

Prof. Dr. Pan Wei

Assoc.Prof. Dr. Bui Ngoc Toan

Prof. Dr.Sc. M. Karelina

Prof. Dr. Li Fu

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Duy Tien

Prof. Dr. G. Kustarev

Prof. Huang Nan

Prof. Dr. Pham Duy Huu

Prof., Dr. L. Makovskiy

Prof. Dr. Liu Xueyi

Prof. Dr. Nguyen Viet Trung

Prof., D.Sc. A. Nikolaev

Prof. Dr. Zheng Kaifeng

Prof. Dr. Do Duc Tuan

Prof. , Dr.Sc.V. Nosov

Prof. Dr. Zhang Jin

Prof. Dr. Sc. Nguyen Huu Ha

Prof. ,Dr.Sc.A.Ostroukh

Prof. Dr. Liu Dan

Prof. Dr. Pham Huy Khang

Prof. , Dr.Sc. L. Petrova

Prof. Dr. Yang Yiren

Prof. Dr. Bui Xuan Cay

Prof. D.Sc. T.Polyakova

Prof. Liu Bin

Assoc.Prof. Dr. Le Hai Ha

Prof. Dr.Sc.P. Pospelov

Prof. Dr. Song Jirong

Assoc.Prof. Dr. Dao Manh Hung

Prof. Dr.Sc.V. Prikhodko

 

Dr. Nguyen Canh Minh

Prof. Dr.Sc. A. Rementzov

 

Assoc.Prof. Dr. Vu Trong Tich

Prof. Dr.Sc. M. Shatrov

 

Assoc.Prof. Dr. Le Hong Lan

Prof. Dr.Sc.A.Solntsev

 

Assoc.Prof. Dr. Ngo Dang Quang

Prof. Dr.Sc.Yu. Trofimenko

 

Dr. Pham Thanh Ha

Prof. Dr.Sc. V. Vlasov

 

Dr. Nguyen Tuan Anh

Prof. Dr.-Ing. Frank-Detlef Wende

 

Dr. Nguyen Sy Trung

Prof. Dr.Sc. S. Zhankaziev

 

Assoc.Prof. Dr. Tran Tuan Hiep

Prof. Dr.Sc. V. Zorin

 

Assoc.Prof. Dr. Do Viet Dung

 

 

Assoc.Prof. Dr. Tu  Sy Sua

SECRETARY SECTION

Assoc.Prof.,Dr.M.Malinovskiy

Assoc. Prof. Lan Junsi

Assoc.Prof. Dr. Nguyen Duy Tien

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn