Thông báo nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 
 

 


Số:                   /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

                          THÔNG BÁO

 

V/v nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”

dành cho sinh viên năm 2014

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, các Viện, Cơ sở II

Căn cứ vào Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ Giải thưởng ''Tài năng khoa học trẻ Việt Nam'' dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện và danh sách đề tài đề xuất của các đơn vị đã gửi, Ban giám hiệu Nhà trường đã xét chọn những đề tài trong danh sách kèm theo tham gia xét Giải thưởng.

Các đơn vị lưu ý về hồ sơ tham gia xét Giải thưởng được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Quyết định, đặc biệt là không ghi tên sinh viên thực hiện, tên người hướng dẫn, tên trường đại học trong báo cáo tổng kết đề tài, các biểu mẫu, phiếu hỏi, phụ lục, … và các tài liệu liên quan (nếu có). Trong trường hợp đặc biệt, tên trường đại học và một phần trong tên đề tài và nội dung nghiên cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ. Các đề tài phạm quy sẽ không được xét giải.  

 Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đề xuất thông báo tới các giáo viên hướng dẫn và nhóm sinh viên thực hiện đề tài được chọn hoàn thiện hồ sơ tham gia xét Giải thưởng theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 24 tháng 6 m 2014 để Nhà trường làm Công văn gửi tham gia xét tặng Giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bản mềm Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT có thể tải xuống từ trang web www.utc.edu.vn: từ Menu chính KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, vào mục Văn bản hướng dẫn.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04-3834 7611./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);               

- Lưu HCTH, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Tiến

 

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

  PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI  ĐƯỢC CHỌN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG

“TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2014

(kèm theo Thông báo số                      /TB-ĐHGTVT ngày 17/6/2014)

 

STT

Tên đề tài

Nhóm SV thực hiện

GV hướng dẫn/

Đơn vị đề xuất

Nội dung cần hoàn thiện bổ sung

1

Nghiên cứu tính toán thiết kế cầu dầm bản lắp ghép liên kết bằng dự ứng lực ngang

Phạm Viết Chánh

Vương Đình Tùng

Nguyễn Châu Quỳnh

Trần Thị Hằng

Lê Ngọc Tiến

TS. Nguyễn Duy Tiến

Trung tâm Đào tạo Quốc tế

Dịch báo cáo tổng kết sang tiếng Việt.

2

Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng tro bay trong gia cố tổng hợp đất làm móng – mặt đường ô tô đến các chỉ tiêu về cường độ

Vũ Quang Huy

Phạm Quang Thức

Trần Văn Hòa

Nguyễn Ngọc Hồng

ThS. Bùi Tuấn Anh

Khoa Công trình

Chỉnh lại bố cục chương 2 cho đầy đủ. Nêu rõ tính khoa học và thực tiễn của đề tài trong phần mở đầu và kết luận.

3

Phân tích các đặc trưng kết cấu và một số chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của cầu dầm liên hợp dạng thang (Ladder deck)

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Gia Hoan

Đào Trọng Quân

Ngô Vân Trang

PGS. TS. Trần Đức Nhiệm

Khoa Công trình

 

4

Đánh giá vai trò của quản trị nguồn nhân lực trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội. Ứng dụng cho các công ty xây dựng.

Hồ Thị Thúy

Nguyễn Thị Vân

Hồ Đắc Quang Minh

Trần Tuấn Anh

Phạm Đình Hải Tú

TS. Nguyễn Thị Vân Hà

Khoa Vận tải Kinh tế

 

5

Nghiên cứu cường độ chịu cắt trượt giữa các lớp phủ mặt trên bản mặt cầu thép trực hướng

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Nguyễn Văn Điểm

PGS.TS. Đào Văn Đông

Viện Kỹ thuật Xây dựng

 

6

Thiết kế hệ thống chống trộm và thắp sáng điện gia đình

Hồ Thị Bảo Thoa

Lê Hồng Khai

Thân Văn Nghĩa

KS. Vũ Ngọc Quý

Khoa Điện - Điện tử

Chỉnh lại hình thức của báo cáo. Nhấn mạnh tính khoa học và thực tiễn của đề tài trong phần mở đầu và kết luận.

7

Phát triển ứng dụng SFK (Story For Kids) trên nền thiết bị di động

Bùi Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Văn Đại

Trịnh Vũ Thủy

ThS. Trần Vũ Hiếu

Khoa Công nghệ Thông tin

Nhấn mạnh tính khoa học và thực tiễn của đề tài trong phần mở đầu và kết luận.

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn