Tài khoản người dùng

Hãy điền tên đăng nhập ở Phòng Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Giao thông vận tải của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
    09:00 ngày 09-12-2019
    Nội dung: Nghiên cứu chế độ hóa già hợp kim nhôm hệ Al-Zn-Mg nhằm nâng cao độ bền và khả năng chống ăn mòn dưới ứng suất.
    Người báo cáo: Nguyễn Đức Văn
    Địa điểm: VP Bộ môn