Thông báo nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Thời hạn nộp hồ sơ về P. KHCN: 26/7/2021 để làm công văn gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Chi tiết xem file đính kèm

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn