THÔNG BÁO: NHẬN BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHGTVT TẬP 71 SỐ 7 - SỐ TIẾNG ANH (THÁNG 09/2020)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký Tập 71 Số 7 - Số tiếng Anh (tháng 09/2020) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email: tcsj@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/instructions

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 308 - A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: 024.3834 7611 (liên hệ CV. Trần Văn Giáp)

Tạp chí khoa học giao thông vận tải: https://tcsj.utc.edu.vn

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn