THÔNG BÁO: NHẬN BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KHGTVT TẬP 71 SỐ 4 - SỐ TIẾNG ANH (THÁNG 05/2020)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký Tập 71 Số 4 - Số tiếng Anh (tháng 05/2020) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email: tcsj@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 308 - A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: 024.3834 7611 (liên hệ CV. Trần Văn Giáp)

 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn