Phòng phiên tiểu ban Hội nghị NCKH SV 2018-2019

PHIÊN CÁC TIỂU BAN (Đề nghị các tiểu ban kiểm tra phòng lúc 17h ngày 12/04/2019)

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

* Địa điểm: Nhà A2, A3, A5, A8 và N3 – ĐH GTVT

* Thời gian: Từ 7h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trình 1

301 A8

2. Tiểu ban Công trình 2

302 A8

3. Tiểu ban Công trình 3

303 A8

4. Tiểu ban Công trình 4

305 A8

5. Tiểu ban Công trình 5

306 A8

6. Tiểu ban Công trình 6

307 A8

7. Tiểu ban Công trcình 7

401 A8

8. Tiểu ban Công trình 8

9. Tiểu ban Công trình 9

10. Tiểu ban Công trình 10

402 A8

404 A8

405 A8

11. Tiểu ban Công trình 11

304 A8

12. Tiểu ban Kỹ thuật XD 1

104 A5

13. Tiểu ban Kỹ thuật XD 2

105 A5

14. Tiểu ban Kỹ thuật XD 3

106 A5

15. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 1

303 A2

16. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 2

304 A2

17. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 3

403 A2

18. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 4

404 A2

19. Tiểu ban Lý luận chính trị

101 A2

20. Tiểu ban CNTT 1

21. Tiểu ban CNTT 2

22. Tiểu ban CNTT 3

102 A2

103 A2

101A A2

23. Tiểu ban Môi trường và ATGT 1

202 A2

24. Tiểu ban Môi trường và ATGT 2

203 A2

25. Tiểu ban Khoa ĐTQT 1

201 N3

26. Tiểu ban Khoa ĐTQT 2

202 N3

27. Tiểu ban Khoa QLXD 1

28. Tiểu ban Khoa QLXD 2

201 A8

202 A8

29. Tiểu ban Cơ khí 1

301 A3

30. Tiểu ban Cơ khí 2

302 A3

31. Tiểu ban Cơ khí 3

303 A3

32. Tiểu ban Cơ khí 4

305 A3

33. Tiểu ban Cơ khí 5

306 A3

34. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 1

504 A2

35. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 2

505 A2

36. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 3

602 A2

37. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 4

604 A2

38. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 5

605 A2

39. Tiểu ban Điện – Điện tử 1

201 A5

40. Tiểu ban Điện – Điện tử 2

202 A5

41. Tiểu ban Điện – Điện tử 3

203 A5

42. Tiểu ban Điện – Điện tử 4

301 A5

43. Tiểu ban Điện – Điện tử 5

302 A5

44. Tiểu ban Điện – Điện tử 6

303 A5

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  07:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 1. GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Ở TRƯỜNG ĐHGTVT HIỆN NAY
  Người báo cáo: Lã Quý Đô
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  07:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 2. GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: 7. ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Hà
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH THỜI ĐẠI ĐẾN GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: HOẠT ĐỘNG THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Người báo cáo: Trương Văn Hiệp
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:30 ngày 27-02-2020
  Nội dung: KẾT HỢP GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thế Tấn
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  11:00 ngày 27-02-2020
  Nội dung: MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Tâm
  Địa điểm: VP Khoa LLCT