Thông báo đăng ký lịch báo cáo Seminar của Khoa và Bộ môn trên VPĐT


Theo Quyết định số 1399/QĐ-ĐHGTVT ngày 4/8/2017 v/v quy định Quy đổi giờ chuẩn các hoạt động KHCN của giảng viên Trường đại học GTVT từ năm học 2017-2018, phòng KHCN thông báo tới các Khoa và Bộ môn đăng ký lịch báo cáo Seminar hàng tuần trong Lịch công tác tuần trên VPĐT (mục Đăng ký lịch báo cáo Seminar) theo quy định chung về đăng ký lịch tuần của Nhà trường.
 
Sau khi được duyệt trên lịch tuần, thông tin về buổi báo cáo sẽ được hiển thị trên trang web Khoa học Công nghệ của Trường.
 
Sau thời hạn báo cáo giảng viên tự tải các minh chứng lên VPĐT (mục số [12] trong giờ NCKH của cá nhân) để tính vào giờ NCKH trong năm.
 
Trân trọng./.
 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn