THÔNG BÁO v/v đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 
 

 


Số:       /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Hà Nội, ngày     tháng    năm 2014

                          THÔNG BÁO

                   V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014-2015

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, các Viện, Cơ sở II

Theo kế hoạch hoạt động KHCN của nhà trường, hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014 - 2015 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4 năm 2015.

Để việc thực hiện NKCH không ảnh hưởng đến thi học kỳ, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên và để chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2014-2015 đạt kết quả tốt Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ động triển khai thực hiện đăng ký, tập hợp, xét duyệt các đề tài NCKH của sinh viên thuộc đơn vị quản lý, theo các tiêu chí sau:

      1. Mỗi Cán bộ, Giảng viên không hướng dẫn quá 02 đề tài.

      2. Một đề tài do 1 người hướng dẫn.

            3. Số Sinh viên tham gia thực hiện 01 đề tài không quá 5 người, trong đó phải xác định

một sinh viên chịu trách nhiệm chính.

      4. Một Sinh viên không tham gia quá 01 đề tài.

            5. Nội dung các đề tài NCKH của sinh viên không được trùng với nội dung đề tài tốt nghiệp.

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các Khoa, các Viện, Cơ sở II thực hiện các công việc sau:

- Triển khai tới các bộ môn để thông báo cho sinh viên thực hiện đăng ký đề tài.

- Tổ chức xét duyệt, tổng hợp và lập danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Danh mục các đề tài lập theo mẫu gửi kèm và nộp cùng với file mềm (soạn thảo bằng Microsoft Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13) gửi về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 10 tháng 9 năm 2014 để nhà trường xét duyệt, ra quyết định giao nhiệm vụ. Vì thời gian để soạn thảo Danh mục của toàn Trường rất ngắn nên kính đề nghị các Khoa, Viện làm đúng mẫu và nộp trước thời hạn trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: chị Bùi Quỳnh Như - phòng Khoa học Công nghệ - ĐT:043.8347611 -  Email: qnhukhcn@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./.

                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      - Như trên;

- BGH (để báo cáo);                                                          

- Lưu: HCTH, KHCN;                                         

      - Trang TT Điện tử.

                                                                                PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh                

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

ĐƠN VỊ:

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015

TT

Tên đề tài

Mục tiêu nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu;

Kết quả nghiên cứu

Sinh viên thực hiện

Lớp

Người hướng dẫn

(Ghi rõ học hàm, học vị)

 

 

 

Nội dung nghiên cứu:

 

 

Kết quả nghiên cứu:

 

(Sinh viên chịu trách nhiệm chính được ghi đầu tiên và in đậm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Trưởng Khoa, Viện

                                                                                   (Chữ ký; Họ và tên)

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  08:11 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Thiết kế, chế tạo cảm biến áp lực bằng phương pháp ép nhiệt ứng dụng trong theo dõi sức khỏe công trình
  Người báo cáo: Đào Thanh Toản
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông
  09:00 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Hà Nội
  Người báo cáo: Dương Hữu Tuyến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu đánh giá mức độ phục vụ của hệ thống xe buýt trong dòng xe hỗn hợp trên các tuyến phố chính tại Hà Nội
  Người báo cáo: Trần Khắc Dương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  09:00 ngày 26-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế nâng cao chất lượng hệ thống ứng dụng cho truyền thông dưới nước
  Người báo cáo: Hồ Thành Trung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  10:30 ngày 26-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phân tích tự động sự di chuyển của người trong khu vực giám sát dựa trên xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo.
  Người báo cáo: Nguyễn Thúy Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn