Thông báo xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
 

 

Số:       /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

                          THÔNG BÁO

 

V/v xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN

 

 
 

 

Kính gửi:   Lãnh đạo các Khoa, các Viện và Cơ sở II

 

Thực hiện công văn số 2813/BGDĐT-KHCNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến xác định thành tích KH&CN nhằm xây dựng chính sách ưu đãi sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN, phòng Khoa học Công nghệ yêu cầu:

 • Lãnh đạo các đơn vị lấy ý kiến các cá nhân đại diện trong đơn vị mình vào Phiếu xin ý kiến gửi kèm theo (trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4). Bản mềm Phiếu xin ý kiến có thể tải xuống từ trang web thông báo của phòng Khoa học Công nghệ: từ Menu chính KHOA HỌC CÔNG NGHỆ vào mục Văn bản hướng dẫn.
 • Các đơn vị gửi tập hợp các phiếu và các đóng góp ý kiến của đơn vị đối với các nội dung được nêu trong phiếu về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 10 tháng 6 m 2014 để Nhà trường tập hợp và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông tin thêm xin liên hệ phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04-3834 7611./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);               

- Lưu HCTH, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Tiến

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  08:11 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Thiết kế, chế tạo cảm biến áp lực bằng phương pháp ép nhiệt ứng dụng trong theo dõi sức khỏe công trình
  Người báo cáo: Đào Thanh Toản
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông
  09:00 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Hà Nội
  Người báo cáo: Dương Hữu Tuyến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 23-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu đánh giá mức độ phục vụ của hệ thống xe buýt trong dòng xe hỗn hợp trên các tuyến phố chính tại Hà Nội
  Người báo cáo: Trần Khắc Dương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  09:00 ngày 26-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu kỹ thuật điều chế nâng cao chất lượng hệ thống ứng dụng cho truyền thông dưới nước
  Người báo cáo: Hồ Thành Trung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện tử
  10:30 ngày 26-11-2020
  Nội dung: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phân tích tự động sự di chuyển của người trong khu vực giám sát dựa trên xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo.
  Người báo cáo: Nguyễn Thúy Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn