Thông báo xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
 

 

Số:       /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

                          THÔNG BÁO

 

V/v xin ý kiến về việc xác định thành tích KH&CN

 

 
 

 

Kính gửi:   Lãnh đạo các Khoa, các Viện và Cơ sở II

 

Thực hiện công văn số 2813/BGDĐT-KHCNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến xác định thành tích KH&CN nhằm xây dựng chính sách ưu đãi sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN, phòng Khoa học Công nghệ yêu cầu:

 • Lãnh đạo các đơn vị lấy ý kiến các cá nhân đại diện trong đơn vị mình vào Phiếu xin ý kiến gửi kèm theo (trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4). Bản mềm Phiếu xin ý kiến có thể tải xuống từ trang web thông báo của phòng Khoa học Công nghệ: từ Menu chính KHOA HỌC CÔNG NGHỆ vào mục Văn bản hướng dẫn.
 • Các đơn vị gửi tập hợp các phiếu và các đóng góp ý kiến của đơn vị đối với các nội dung được nêu trong phiếu về phòng Khoa học Công nghệ trước ngày 10 tháng 6 m 2014 để Nhà trường tập hợp và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông tin thêm xin liên hệ phòng Khoa học Công nghệ, ĐT: 04-3834 7611./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để báo cáo);               

- Lưu HCTH, KHCN.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Tiến

 

 

Danh mục: 

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
  09:00 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Ổn định lật ngang của ô tô có kể đến đàn hồi của hệ thống treo và lốp
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Bang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Những cách hỗ trợ sinh viên học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin
  Người báo cáo: Phạm Thị Thu Thủy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
  09:20 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Ảnh hưởng của tải lỏng đến tính ổn định lật ngang của ô tô
  Người báo cáo: Trần Văn Như
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
  09:40 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Hệ thống chống lật ngang tích cực trên ô tô
  Người báo cáo: Vũ Văn Tấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Một báo cáo trong Seminar về chủ đề "Ổn định lật ngang của phương tiện giao thông", do Khoa Cơ khí tổ chức
  10:30 ngày 11-11-2019
  Nội dung: Ổn định nganh toa xe khi di chuyển qua đường cong
  Người báo cáo: Nguyễn Trung Hiếu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo seminar tại Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy
  14:00 ngày 15-11-2019
  Nội dung: Nghiên cứu nhận dạng và quản lý rủi ro kỹ thuật công trình cầu trên đường cao tốc
  Người báo cáo: Đào Duy Lâm
  Địa điểm: VP Bộ môn